WELDING PROCEDURE SPECIFICATION
WPS number

Date

WIC-WPS-01 Rev. 00 (E)

26-May-2021

Qualified to

Company Name

BS EN ISO 15614-1:2017 (E), Level 2

BCK MANUFACTUERE

Supporting WPQR(s)

References documents

BCK-PQR-01

ISO 15609-1:2019 (E)

MATERIAL / JOINTS QUALIFIED
Joint type

Parent metal(s)

Notes

Butt plate ss mb bs gg; Butt-pipe ss mb bs gg; Fillet-plate; Fillet-pipe

Any group 1-1; 1-1.1; 1.1-1.2, 1-1.2

Detailed joint sketch sees in the next page

TEST PIECE MATERIAL SPECIFICATION MATERIAL SIZE QUALIFIED Min. Max.
Type

Welded to

Backing

Surface preparation

Plate ASTM A572 Gr. 50 Gr-no. 1.2 Plate ASTM A572 Gr. 50 Gr-no. 1.2

With or without

Mechanical, back gouging or grinding

Material thickness fillet (mm)

Material thickness butt (mm)

Outside diameter (mm)

Throat thickness (mm)

3

3

150

No Min.

24

24

No Min.

No Max.

WELDING PROCESS
Welding process

Type

136

Semi-Automatic

FILLER METALS
Manufacturer / trade name

Classification

Size

Deposited thickness

KISWEL K-71T or Equivalent

EN ISO 17632-A T42 0 P C1 H10 or AWS A5.36 E71T1-C1A0-CS1, Equivalent

1.2 mm

3.0 – 24.0 mm

POSITION
Position PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045; Pipe OD >150 mm in PC, in PF, PA rotated
PREHEAT
Min. preheat temperature

Preheat maintenance temperature

Max. inter-pass temperature

10º C

-

185º C

PWHT
Temperature range None
GAS
Shielding gas / type

Flow rate

Composition

ISO 14175-C1

14-22 l/minute

100% CO2

ELECTRICAL (root) (hot) (fill) (cap)
Filler size (mm)

Amperages

Voltages

Travel speed (mm/minute)

Heat input (kJ/mm)

Current & polarity

DC pulsing current

1.2

115-200

22-28

160-190

0.64-1.68

DCEP

None

1.2

115-200

22-28

160-190

0.64-1.68

DCEP

None

1.2

115-200

22-28

160-190

0.64-1.68

DCEP

None

1.2

115-200

22-28

160-190

0.64-1.68

DCEP

None

TECHNIQUE
String or weave

Number of wire electrodes

Orifice/gas cup size

Multi or Single pass per side

Contact tip to work

Method of preparation and clean.

Mode of metal transfer

Both

1

19 mm

Multi-passes

18~25 mm

Degreased, grinding, chipping, brushing

Globular, Spray, Pulse

Legends: fb = flux backing, gg = gouging or griding, bs = welding from both sides, ss = single side welding, gb = gas backing, mb = metal/non-metal backing, nb = welding with no material backing, sl = single layer, ml = multi-layers,

JOINT SKETCH

α=35º~45º

R=6.0~10 mm

t=thickness of base metal

α = 30º~45º

R=6.0~10 mm

t=thickness of base metal

α = 55º~70º

f=0~3.0 mm

R=0~3.0 mm

t=thickness of base metal

α = 55º~70º

R=0~3.0 mm

f=0~3.0 mm

t=thickness of base metal

R=0~5.0 mm

t=thickness of base metal

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT QUÁ TRÌNH HÀN
Số quy trình

Ngày ban hành

BCK-WPS-01 Rev. 00 (VI)

26/05/2021

Quy chuẩn áp dụng

Công ty

BS EN ISO 15614-1:2017, Level 2

TNHH GIA CONG BCK

Số WPQR(s)

Tài liệu tham khảo

PQR-01

ISO 15609-1:2019 (E)

KIM LOẠI CƠ BẢN
Loại mối nối

Kim loại cơ bản

Ghi chú

Tấm đối đầu ss mb bs gg; Ống đối đầu ss mb bs gg; Tấm mối hàn góc, Ống mối hàn góc

Bất kỳ nhóm 1-1; 1-1.1; 1.1-1.2, 1-1.2

Xem đính kèm chi tiết mối nối.

QUY CÁCH MẪU KIỂM TRA KHOẢNG CHIỀU DÀY Tôi thiểu Tối đa
Loại vật liệu 1

Loại vật liệu 2

Đệm lót

Chuân bị mép

Tấm ASTM A572 Gr. 50 Nhóm 1.2

Tấm ASTM A572 Gr. 50 Nhóm 1.2

Dính kèm hoặc không, xem ghi chú

Cơ khí, mài hoặc thổi

Mối hàn góc (mm)

Mối hàn đối đầu (mm)

Đường kính ngoài (mm)

Chiều dày hiệu dụng (mm)

3

3

150

No Min.

24

24

No Min.

No Max.

QUÁ TRÌNH HÀN
Quá trình hàn

Loại

Hàn hồ quang dây kim loại lõi thuốc trong khí hoạt tính / 136

Hàn bán tự động

VẬT LIỆU TIÊU THỤ
Nhà sản xuất / nhãn hiệu

Đặc tính kỹ thuật / loại

Đường kính dây

Kim loại điền đầy

KISWEL K-71T hoặc tương đương

EN ISO 17632-A T42 0 P C1 H10 or AWS A5.36 E71T1-C1A0-CS1, tương đương

1.2 mm

3.0~24.0 mm

THẾ HÀN
Thế hàn PA, PB, PC, PD, PE, PF, H-L045; Ống OD. >150 mm tư thế PC, PF, PA xoay vòng
NUNG NÓNG TRƯỚC KHI HÀN
Nhiệt độ nung nóng

Nhiệt độ duy trì (nếu có)

Nhiệt độ giữa lớp hàn

Tối thiểu 10º C

-

Tối đa 185º C

XỬ LÝ NHIỆT SAU KHI HÀN
Dãy nhiệt độ Không áp dụng
KHÍ BẢO VỆ
Loại khí bảo vệ

Lưu lượng

Thành phần

ISO 14175-C1

14~22 lít / phút

100% khí CO2

ĐẶC TÍNH DÒNG ĐIỆN (lớp lót) (lớp nóng) (lớp trung gian) (lớp phủ)
Đường kính dây hàn (mm)

Dòng điện (A)

Hiệu điện thế (V)

Tốc độ di chuyển (mm/phút)

Nhiệt lượng đưa vào (kJ/mm)

Loại điện cực

Xung DC

1.2

115-200

22-28

160-190

0.64-1.68

DCEP

-

1.2

115-200

22-28

160-190

0.64-1.68

DCEP

-

1.2

115-200

22-28

160-190

0.64-1.68

DCEP

-

1.2

115-200

22-28

160-190

0.64-1.68

DCEP

-

KỸ THUẬT HÀN
Đường hàn

Số lượng điện cực

Lỗ miệng ống khí

Hàn một hoặc nhiều lớp/mỗi mặt

Khoảng cách ống kẹp đến phôi

Phương pháp làm sạch bề mặt

Kiểu chuyển dịch kim loại hàn

Thẳng hoặc đan Ziczac

1

19 mm

Nhiều lớp

18~25 mm

Cơ học, mài hoặc đánh sạch

Phun, xung, cầu

Ghi chú: fb = Đệm lót loại thuốc, gg = thổi hoặc mài, bs = hàn từ 2 phía, ss = hàn từ 1 phía, gb = khí bảo vệ lớp lót, mb = mối nối có đệm lót, nb = mối nối không hỗ trợ đệm lót, sl = một lớp, ml = nhiều lớp.

KIỂU MỐI GHÉP

α = 35º~45º

R=6-10 mm

t=chiều dày kim loại cơ bản

α = 35º~45º

R=6.0~10 mm

t=chiều dày kim loại cơ bản

α = 55º~70º

f=0~3.0 mm

R=0~3.0 mm

t=chiều dày kim loại cơ bản

α = 55º~60º

R=0~3.0 mm

f=0~3.0 mm

t=chiều dày kim loại cơ bản

R=0~5.0 mm

t=chiều dày kim loại cơ bản

 

Download WPS form or request for services, here.

Leave a Reply


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


FIND YOUR TOOL ON AMAZON

wic_amazon
WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy