Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

Tagged: 

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13143 Reply
   bien
   Keymaster

   Sự khác nhau giữa QW-403.6 và QW-403.8 T Qualified theo ASME IX 2021.
   Rõ ràng, anh em sẽ nhìn thấy trong một số WPS, còn một số thì không nhận ra sự khác nhau này. Do đó, để giảm thời gian xây dựng WPS, chúng ta nên ghi rõ hai tiêu chí này vào.

   __QW-40.3.6 [Supplementary essential]: khi quy trình yêu cầu thực hiện Impact Test thì giới hạn T (thickness of base metal) sẽ khác nhau:
   ____T<= 16 mm đến 2T: nếu Test Coupon (mẫu kiểm tra) thực hiện trên mẫu có T (Thickness) lớn hơn / bằng 16 mm.
   ____T đến 2T: nếu Test Coupon (mẫu kiểm tra) thực hiện trên mẫu có T (Thickness) lớn hơn 6 mm và nhỏ hơn 16 mm.
   ____1/2 T đến 2T: nếu Test Coupon (mẫu kiểm tra) thực hiện trên mẫu có T (Thickness) nhỏ hơn 6 mm.

   (giá trị 2T sẽ được tính theo Table QW-451).

   __QW-403.8: Essential Variables, tính theo Table QW-451.

   Do đó, dãy chấp nhận (qualified) QW-403.8 sẽ cho rộng hơn QW-403.8.

   Bạn cần hỗ trợ và tư vấn liên hệ: https://weldinginspections.net/procedure/.

Viewing 0 reply threads
Reply To: QW-403.6 T Limits and QW-403.8 T Qualified
Your information:
Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy