Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

Tagged: ,

 • This topic is empty.
Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13256 Reply
   WIC
   Keymaster

   Qualification / sát hạch

   Thi sát hạch thợ hàn theo QW-304 có thể thục hiện trên mẫu kiểm tra hoặc sản phẩm.

   • Mẫu kiểm tra (test coupon): kiểm tra bend test theo QW-452.
   • Mẫu kiểm tra (test coupon): kiểm tra UT/RT theo QW-304 và visual inspection theo QW-302.4.

   Mẫu kiểm tra trên PIPE thì chụp full length (QW-304.1) hoặc nhiều nhất 4 mẫu cho đường kính ống nhỏ (ít nhất 150 mm chiều dài).

   Renewal / Gia hạn

   Gia hạn theo QW-322.2 (a) có thể thực hiện trên sản phẩm hàn (product weld) và thực hiện Volume NDE (RT/UT) theo QW-304/305. Do đó, kết quả RT/UT là bằng chứng để tự động gia hạn thợ mà không cần thi lại sau 06 tháng kể từ ngày thi sát hạch.

    

Viewing 0 reply threads
Reply To: QW-304 - Welder qualification
Your information:
Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy