Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

Tagged: 

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #13178 Reply
   bien
   Keymaster

   ASTM A106 Production Analysis tại sao phải kiêm tra MTC là 2 mẫu (test coupon).
   ASME SA 106 2021 - Section 9: đối với trường hợp yêu cầu dự án thực hiện trên production, thì báo cáo MTC phải thể hiện ít nhất 2 mẫu.
   Sampling xem tại Section 20 của tiêu chuẩn này.
   Rất nhiều MTC sót chỗ này, bạn xem các chứng chỉ từ Nippon Steel thì rất tuyệt vời, họ làm khá đủ để tự tin so với các MTC từ TQ.

Viewing 0 reply threads
Reply To: ASTM A106 Production Analysis
Your information:
Forums > CSWIP  Material  Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy