#13407
Bien
Guest

Mình gợi ý trả lời như sau:
1. Toughness increased, hardness decreased.
2. B.
3. B, thay đổi dãy thickness > 12mm thì dãy qualify khác. Các thông số còn lại áp dụng cho WPS.
4. B, (A- sai, vì giảm S thì giảm Solidification Crack).
5A. / 6B. / 7D. / 8A. / 9C. / 10E. / 11C. / 12D. / 13B. / 14C.

Lần sau anh em trao đổi nên đưa ra cái đáp án của chính mình, để mọi người góp ý. Không nên đưa cả thớt câu lên như thế được gì thì được, không được thì thôi. Hy vọng anh em kết nối vì mục đích chia sẽ và hỗ trợ, cũng như nhận hỗ trợ.

Forums > CSWIP Material Welding  > Testing  >  Standards > Others

WIC-2560x512 Community

Services

Contact Us

Following Us

Disclaimer: Weldinginspections.net is based on information from multiple sources and our experience with welding and inspection scopes. It is not a replacement for manufacturers directions and is only to provide reminders for inspector.

© 2019 - 2021 weldinginspections.net | All rights reserved | Privacy Policy